ALT Koder

Här nedan är en lathund för de olika ALT-koderna som finns för att få fram dolda tecken som finns gömda i ASCII koden (Windows). Håll sedan ner ALT samtidigt som du slår in koden.

0128  €0130  ‚0131  ƒ0132  „
0133  …0134  †0135  ‡0136  ˆ
0137  ‰0138  Š0139  ‹0140  Œ
0142  Ž0145  ‘0146  ’0147  “
0148  ”0149  •0150  –0151  —
0152  ˜0153  ™0154  š0155  ›
0156  œ01570158  ž0159  Ÿ
01600161  ¡0162  ¢0163  £
0164  ¤0165  ¥0166  ¦0167  §
0168  ¨0169  ©0170  ª0171  «
0172  ¬0173  ­0174  ®0175  ¯
0176  °0177  ±0178  ²0179  ³
0180  ´0181  µ0182  ¶0183  ·
0184  ¸0185  ¹0186  º0187  »
0188  ¼0189  ½0190  ¾0191  ¿
0192  À0193  Á0194  Â0195  Ã
0196  Ä0197  Å0198  Æ0199  Ç
0200  È0201  É0202  Ê0203  Ë
0204  Ì0205  Í0206  Î0207  Ï
0208  Ð0209  Ñ0210  Ò0211  Ó
0212  Ô0213  Õ0214  Ö0215  ×
0216  Ø0217  Ù0218  Ú0219  Û
0220  Ü0221  Ý0222  Þ0223  ß
0224  à0225  á0226  â0227  ã
0228  ä0229  å0230  æ0231  ç
0232  è0233  é0234  ê0235  ë
0236  ì0237  í0238  î0239  ï
0240  ð0241  ñ0242  ò0243  ó
0244  ¼0245  õ0246  ö0247  ÷
0248  ø0249  ù0250  ú0251  û
0252  ü0253  ý0254 þ0255  ÿ